Rreth projektit

Data e fillimit

03 Janar 2022

Kohëzgjatja

24 Muaj

Bashkëfinancuar

Bashkëfinancuar nga Programi Erasmus+ i Bashkimit Europian

Konteksti

Të rinjtë me aftësi të kufizuara përballen me forma të shumta diskriminimi që mund të çojnë në përjashtimin e tyre nga shoqëria dhe shkolla. Qëndrimet ndaj fëmijëve me aftësi të kufizuara, si dhe mungesa e burimeve për t’i akomoduar ata, komplikojnë sfidat me të cilat ata përballen në aksesin në arsim. Ndërsa mungesa e aksesit në shkollë është një problem, një shqetësim i njëjtë është paaftësia e sistemit arsimor për të siguruar arsim cilësor për të rinjtë me aftësi të kufizuara. Si pasojë, ata vuajnë nga vetëvlerësimi i ulët dhe u mungojnë aftësitë ose njohuritë e nevojshme për të qenë në gjendje të aplikojnë për punë të përshtatshme. Ndërsa Konventa për të Drejtat e Fëmijëve (KDF) dhe kuadri Arsim për të Gjithë synojnë të plotësojnë nevojat e të mësuarit të të gjithë fëmijëve dhe të rinjve, Konventa për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (KDPAK) rikujton këto detyrime. Më tej, ai specifikon se “Shtetet Palë do të marrin të gjitha masat e nevojshme për të garantuar gëzimin e plotë nga fëmijët me aftësi të kufizuara të të gjitha të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në baza të barabarta me fëmijët e tjerë” dhe “të sigurojnë një sistem arsimor gjithëpërfshirës në të gjitha nivelet dhe të mësuarit gjatë gjithë jetës” (nenet 7 dhe 24).

Qëllimi kryesor i projektit

Qëllimi kryesor i projektit është zhvillimi dhe krijimi i mjeteve mësimore për personat me aftësi të kufizuara, që lidhen me rritjen dhe kulturën e gjelbër. Për këtë qëllim, u prodhuan materiale dhe burime të dobishme që trajtojnë temën e rritjes së gjelbër dhe kulturës. Këto kurrikula do të përdoren si aktivitete jashtëshkollore në shkolla dhe për trajnimin e të rinjve nga OJQ. Për më tepër, ne duam/do ta zgjerojmë këtë material dhe ta përshtatim atë me nevojat e të rinjve me aftësi të kufizuara në disavantazh.

Qëllimi kryesor i projektit

Grupet e synuara të projektit

Një audiencë kryesore e synuar do të përbëhej natyrshëm nga të rinjtë me aftësi të kufizuara dhe familjet dhe kujdestarët e tyre, stafi i punësuar në shkollat e rregullta dhe speciale, shoqatat e personave me aftësi të kufizuara dhe OJQ-të. Një larmi e konsiderueshme më e madhe e audiencave të synuara nga të gjitha segmentet e shoqërisë do të synohet gjerësisht organizmi i aktiviteteve replikuese. Kjo përfshin, por nuk kufizohet në: Stafi nga institucionet e tjera relevante me temën, në mënyrë që të rritet ndërgjegjësimi dhe të inkurajohet miratimi më i gjerë i rezultateve të projektit Përfaqësues nga sektori joqeveritar, si dhe nga komuniteti i biznesit, me qëllim të eksplorimit të të gjitha mundësive për bashkëpunim në të ardhmen, bashkëpunim projektesh dhe/ose financim.

Projekti do të zhvillojë rezultatet e mëposhtme

  •  Grupe të trajnuar dhe të motivuar të rinjsh të sensibilizuar dhe familjarizuar me konceptin e rritjes së gjelbër dhe rëndësinë e tij për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore.
  • Mjete mësimore të zhvilluara për të rinjtë me aftësi të kufizuara.
  • Kurrikulat dhe materialet mësimore të publikuara për aktivitetet jashtëshkollore në shkolla të aksesueshme edhe për të rinjtë me aftësi të kufizuara. Të rinjtë do të rrisin ndjeshmërinë ndaj nevojave të bashkëmoshatarëve të tyre me aftësi të kufizuara.
  • Në shumë shkolla janë organizuar aktivitete jashtëshkollore që adresojnë rritjen e gjelbër duke përdorur kurrikulat e hartuara dhe mjetet mësimore, të rinjtë me aftësi të kufizuara përdorin edhe mjetet mësimore dhe rrisin njohuritë e tyre për temat e përmendura.
  • Ideja e rritjes së gjelbër është përhapur nga mjetet ndihmëse mësimore kreative dhe është pranuar lehtësisht nga të rinjtë si pjesë e sistemit të besimeve dhe vlerave të tyre personale.