Om projektet

Startdatum

03 januari 2022

Varaktighet

24 månader

Medfinansieras

Medfinansieras av Erasmus+-programmet för Europeiska unionen

Sammanhang

Ungdomar med funktionsnedsättning står inför flera former av diskriminering som kan leda till deras utestängning från samhället och skolan. Attityder mot barn med funktionsnedsättning, samt brist på resurser för att anpassa dem, förvärrar de utmaningar de möter i tillgång till utbildning. Även om bristen på tillgång till skola är ett problem, är en lika stor oro oförmågan hos utbildningssystemet att säkerställa kvalitativ utbildning för ungdomar med funktionsnedsättning. Som en följd lider de av låg självkänsla och saknar de nödvändiga färdigheterna eller kunskaperna för att kunna söka lämpliga jobb. Medan Barnkonventionen (CRC) och ramverket Utbildning för alla syftar till att möta alla barns och ungdomars lärandebehov, påminner Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) om dessa skyldigheter. Vidare specificerar den att “Stater som är parter ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att barn med funktionsnedsättning fullt ut njuter av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på lika villkor med andra barn”, och “säkerställa ett inkluderande utbildningssystem på alla nivåer och livslångt lärande” (artiklarna 7 och 24).

Projektets huvudmål

Huvudsyftet med projektet är att utveckla och skapa läromedel för personer med funktionsnedsättning, relaterat till grön tillväxt och kultur. I detta syfte, producerat användbart material och resurser som behandlar temat grön tillväxt och kultur. Dessa läroplaner ska användas som extrakurrikulära aktiviteter i skolor och för NGO-utbildning av ungdomar. Vidare vill/vi utöka detta material och anpassa det till behoven hos missgynnad ungdom med funktionsnedsättning.

Projektmål

Projektets målgrupper

En primär målgrupp skulle naturligtvis bestå av unga personer med funktionsnedsättning och deras familjer och vårdgivare, personal anställd i vanliga och särskilda skolor, föreningar för personer med funktionsnedsättning och NGO:er. En betydligt större variation av målgrupper från alla samhällssektorer kommer att omfattas genom att organisera multiplikatorhändelser. Detta inkluderar, men är inte begränsat till:

Projektet kommer att utveckla följande projektresultat

  • Utbildade och motiverade grupper av unga människor som är medvetna om och förtrogna med konceptet grön tillväxt och dess betydelse för att skydda kulturarvet. Utvecklade läromedel för unga människor med funktionsnedsättning.
  • Publicerade läroplaner och läromaterial för extrakurrikulära aktiviteter i skolorna som också är tillgängliga för ungdomar med funktionsnedsättning.
  • Unga människor har blivit känsliga för behoven hos sina kamrater med funktionsnedsättning.
  • Extrakurrikulära aktiviteter som behandlar grön tillväxt har organiserats i många skolor genom att använda de utformade läroplanerna och hjälpmedlen, ungdomar med funktionsnedsättning använder också läromedlen och ökar sin kunskap om nämnda ämnen.
  • Idén om grön tillväxt har spridits genom kreativa läromedel och lätt accepterats av ungdomar som en del av deras personliga övertygelser och värdesystem.