За проектот

Прочеток на проектот

03 Јануари 2022

Времетраење

24 Месеци

Финансирање

Финансиран од Ерасмус + програмата на Европската Унија

Главна цел

Главната цел е развивање и создавање на помагала за учење за лицата со попреченост, поврзани со зелениот раст и културата.

 

За таа цел, ќе дизајнираме наставна програма и модули кои се однесуваат на темата зелен раст и култура. Овие наставни програми ќе се користат како воннаставни активности во училиштата и за обука на млади НВО. Понатаму, сакаме/ќе го прошириме овој материјал и ќе го прилагодиме на потребите на загрозените млади со попреченост

Главна цел на проектот

Главната цел на проектот е развивање и креирање на помагала за учење за лицата со попреченост, поврзани со зелениот раст и културата.

 

За таа цел, произведени се корисни материјали и ресурси кои се однесуваат на темата зелен раст и култура. Овие наставни програми ќе се користат како воннаставни активности во училиштата и за обука на млади НВО. Понатаму, сакаме/ќе го прошириме овој материјал и ќе го прилагодиме на потребите на загрозените млади со попреченост.

Цели на проектот

Целни групи на проектот

Примарната целна публика природно би се состоела од млади лица со попреченост и нивните семејства и старатели/негувателки, персоналот вработен во редовните и специјалните училишта, здруженијата на лица со попреченост и невладините организации. Значително поголема разновидност на целни публики од сите сегменти на општеството ќе биде опширно насочена преку организирање мултипликативни настани. Ова вклучува, но не е ограничено на:

Проектот ќе ги развие следните проектни резултати

  • Обучени и мотивирани групи млади луѓе се сензибилизираа и се запознаа со концептот на зелен раст и неговото значење за заштита на културното наследство.
  • Развиени помагала за учење за млади луѓе со попреченост
  • Објавени наставни програми и материјал за учење за воннаставни активности во училиштата достапни и за младите со попреченост. Младите луѓе беа чувствителни на потребите на нивните врсници со попреченост.
  • Во многу училишта се организирани воннаставни активности за зелениот раст со користење на дизајнирани наставни програми и помагала за учење, а младите со попреченост ги користат и помагалата за учење и го зголемуваат своето знаење за споменатите теми.
  • Идејата за зелен раст беше распространета со креативни помагала за учење и лесно прифатена од младите како дел од нивните лични верувања и систем на вредности