Materiale të gjelbërta

Projekti Green Tools ndihmon të rinjtë me aftësi të kufizuara, edukatorët, trajnerët duke i inkurajuar ata të përdorin teknologji të reja për të adoptuar një sërë praktikash të mira në mënyrë që të fitojnë njohuri të reja dhe të zgjerojnë njohuritë ekzistuese mbi temat e rritjes së gjelbër dhe kulturës. Për të mbështetur këto synime, u zbatua një platformë online falas dhe një aplikacion celular që bashkon mjete të ndryshme mësimore dhe materiale për të përmirësuar njohuritë, si dhe për të njohur grupet e synuara me temat e rritjes së gjelbër dhe kulturës.

Materiale të gjelbërta për aftësinë e kufizuar të dëgjimit

Materiale të gjelbërta për aftësinë e kufizuar intelektuale