Bashkëpunëtorët

Përfshirja e partnerëve të asociuar është thelbësore për rritjen e ndikimit dhe vlerës së Projektit Green tools. Partnerëve të asociuar do t’u ofrohet, si shpërblim për përkushtimin dhe kontributin e tyre, shikueshmëri përmes të gjitha aktiviteteve të projektit (veçanërisht në Diseminim), qasje të hershme në rezultatet e projektit dhe përmendje në Platformën OER.

Special Technological High School for the Hearing Impaired Cluj-Napoca

Shkolla e Mesme Speciale Teknologjike për Personat me Dëgjim të Dëmtuar Cluj-Napoca është një institucion publik me më shumë se 130 vjet traditë në edukimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara dëgjimi dhe/ose të lidhura me to.

Vienna Association of Education Volunteers (VAEV)

Shoqata e Vullnetarëve të Arsimit të Vjenës është një organizatë joqeveritare, me bazë në Vjenë, Austri, e formuar nga një komunitet avokatësh të pasionuar të angazhuar për zhvillimin e zgjidhjeve të qëndrueshme për përmirësimin e proceseve arsimore dhe mësimore duke kryer kërkime, duke marrë pjesë në projekte dhe duke promovuar inovacionin. Nëpërmjet ndërveprimit të vazhdueshëm të bashkëpunimit ndërkufitar, VAEV zhvillon dhe ofron programe në formën e aktiviteteve të bazuara në komunitet për të fuqizuar njerëzit, për të advokuar për ndryshimin e politikave dhe për të avancuar dhe forcuar aksesin në arsim cilësor dhe mundësitë e të mësuarit për grupet më të cenueshme.

Special High School for the Visually Impaired Cluj-Napoca

Shkolla e Mesme Speciale për personat me shikim të dëmtuar Cluj-Napoca, një shkollë e mesme me traditë në nivel kombëtar dhe në rajonin e Transilvanisë, ka si synim parësor zhvillimin, promovimin dhe mirëmbajtjen e një niveli të lartë shërbimesh arsimore dhe rehabilitimi, të përshtatura ndaj të gjitha nevojave dhe kërkesave të nxënësve me dëmtime të shikimit ose me dëmtime të shumta shqisore, në mënyrë që në moshën madhore të shfrytëzojnë sa më shumë potencialin e tyre, të jenë të pavarur dhe të shijojnë jetën familjare, sociale dhe profesionale.

Central European Training Institute (CETI)

Instituti i Trajnimit të Evropës Qendrore është një qendër trajnimi aktive në fushën e formimit profesional në nivel ndërkombëtar. Ne besojmë se mësimi duhet të jetë i arritshëm, tërheqës, i përshtatshëm për nevojat e nxënësit dhe i përqendruar te nxënësi në qasjen e tij. Qëllimi ynë është të ndihmojmë njerëzit të zhbllokojnë potencialin e tyre dhe të përmirësojnë jetën e tyre duke rritur njohuritë dhe aftësitë e tyre përmes mundësive arsimore formale dhe joformale. CETI është e specializuar në organizimin dhe koordinimin e mobilitetit të financuar nga BE, kurseve të trajnimit dhe projekteve të mbrojtjes së punës.

Education and Social Innovation Centre of Austria (ESICA)

Qendra e Arsimit dhe Inovacionit Social të Austrisë synon të zhvillojë projekte kërkimore dhe aplikimi për të forcuar dhe përhapur njohuritë mbi përfshirjen sociale dhe për të promovuar shkëmbimin e përvojave kombëtare dhe ndërkombëtare duke krijuar rrjete për inovacione të pranuara nga shoqëria dhe të qëndrueshme që përmbushin sfidat globale.

Shoqata Community Development Institute (CDI)

Instituti i Zhvillimit të Komunitetit - është një shoqatë ombrellë kombëtare joqeveritare dhe jofitimprurëse për zhvillim, arsim dhe shërbime sociale. Përvoja e CDI-së bazohet në më shumë se 25 vjet punë brenda komunitetit, duke adresuar problemet dhe nevojat e qytetarëve dhe duke ndihmuar në tejkalimin e sfidave.

National Union of the Blind of the Republic of North Macedonia

Unioni Kombëtar i të Verbërve të Republikës së Maqedonisë së Veriut është themeluar në vitin 1946 me emrin Unioni i të Verbërve të Republikës së Maqedonisë dhe që atëherë ka vepruar si një organizatë kombëtare, joqeveritare, jopartiake, jofitimprurëse dhe organizim humanitar me rëndësi të veçantë shoqërore në Republikë.

School for Visually Impaired Children and Youth "Dimitar Vlahov"

Shkolla për fëmijë dhe të rinj me shikim të dëmtuar “Dimitar Vlahov” është i vetmi institucion në të gjithë vendin ku zhvillohet arsimi profesional fillor dhe i mesëm për nxënësit me shikim të dëmtuar. Përveç kësaj, shkolla ka një konvikt studentor që plotëson kapacitetin prej rreth 90 shtretërish dhe i cili, përveç nxënësve me shikim të dëmtuar, akomodon nxënës të shkollave të mesme të rregullta që vijnë nga brenda, kështu DURDMOV promovon përfshirjen sociale, tejkalimin e paragjykimeve dhe diskriminimit, përhapjen e vlerave të barabarta.

Uludağ Üniversitesi Public university

Universiteti Publik "Uludağ Üniversitesi" i cili ndodhet në Bursa, Turqi.

TURGED (Association of Blinds of Turkey)

TURGED (Shoqata e të Verbërve të Turqisë) Ajo synon të sigurojë garantimin ligjor të të drejtave të personave me shikim të dëmtuar duke bërë rregullime ligjore që eliminojnë disavantazhet që rrjedhin nga aftësia e tyre e kufizuar; eliminimi i rregulloreve dhe praktikave diskriminuese ndaj personave me shikim të dëmtuar në të gjitha fushat e jetës; sigurimin e pjesëmarrjes së plotë të personave me shikim të dëmtuar në jetën shoqërore si individë, nevojat e veçanta të të cilëve merren parasysh.

TIED (Association of Hearing Impaired)

TIED (Shoqata e Personave me Dëmtime të Dëgjimit) Ajo lufton për të siguruar që anëtarët të komunikojnë dhe të integrohen me shoqërinë, të kontribuojnë në pjesëmarrjen e tyre në jetë, të kenë një punë dhe profesion dhe të sigurojnë institucionalizimin e Shoqatës sonë, për të siguruar shërbimin e vazhdueshëm të harmonisë dhe unitetit duke hequr të gjitha llojet e goditjeve dhe mundësive të përfundimit nga mendjet e anëtarëve tanë. Të fokusohet në projekte të qëndrueshme sociale në punën e saj.

ZİÇEV (Association of Protecting and Raising Intellectually Disabled Children)

ZİÇEV (Shoqata për Mbrojtjen dhe Rritjen e Fëmijëve me Aftësi të Kufizuara Intelektuale) Misioni i saj është të sigurojë që studentët tanë të bëhen individë të vetë-mjaftueshëm, të pavarur, produktiv duke maksimizuar potencialin e individëve që kanë nevojë për arsim special, duke marrë parasysh gjendjen dhe aftësitë e tyre individuale. Për këtë qëllim, të përmirësohen aftësitë profesionale të personelit drejtues dhe arsimor duke rritur kompetencat e tyre.

DIEEF (World Federation of the Deaf and Disabled)

DIEEF (Federata Botërore e Personave me Dëmtim të Dëgjimit dhe Personave me Aftësi të Kufizuara)

Altinokta Associaton for Blind

Shoqata e të Verbërve Altinokta

Myndigheten för delaktighet MFD

Myndigheten för delaktighet MFD, është një autoritet njohurish që punon në fushën e aftësisë së kufizuar.

Parents' association for visually impaired children and young people

Föräldraföreningen för synskadade barn och ungdomar - Shoqata e Prindërve për fëmijët dhe të rinjtë me dëmtim të shikimit - Qëllimet tona janë të zhvillojmë aktivitete kuptimplote të kohës së lirë për fëmijët dhe të rinjtë me dëmtime shikimi dhe familjet e tyre për të promovuar zhvillimin dhe shëndetin e mirë

YesBox

Yesbox është një vend takimi plot gjallëri për njerëzit me ide të reja. Me ne, ju mund të testoni mendimet tuaja dhe të zhvilloni idetë tuaja. Ne ju japim frymëzim dhe mbështetje për të hedhur hapin tjetër. Këtu ka shumë njohuri të mbledhura nën një çati. Ejani dhe shikoni se si mund t'ju ndihmojmë. Është plotësisht pa pagesë.

Community Centre for Children with Disabilities, Durres Municipality

Qendra Komunitare për Fëmijët me Aftësi të Kufizuara u krijua në vitin 2016 nga një projekt i organizatës Save the Children, në partneritet me shoqatën “Help Life” dhe në bashkëpunim me Bashkinë e Durrësit. Me përfundimin e projektit, në janar 2019, Qendra ka kaluar tërësisht në administrimin e Bashkisë Durrës. Shërbime të drejtpërdrejta për fëmijët me aftësi të kufizuara, në fushën e sjelljes, komunikimit, autonomisë, edukimit, aftësive akademike dhe motorike. Planet individuale të ndërhyrjes hartohen dhe rishikohen nga ekipi multidisiplinor, në bashkëpunim me prindërit.

Colors of Life” Daily Centre, Kavaje

Qendra Ditore "Ngjyrat e Jetës", Kavajë - Në këtë qendër ofrohet mbështetje për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre, mbështetje dhe ndihmë për edukimin dhe rehabilitimin e tyre, ndërhyrje për arritjen e autonomisë individuale në aktivitetet e përditshme dhe ruajtjen e aftësive dhe zhvillimit për integrim social. ofrimi i ushqimeve, shërbimeve për kryerjen e aktiviteteve normale ditore, shërbime kreative, rekreative-kulturore dhe mobilizuese etj.

Special School Durres

Shkolla Speciale Durrës Ky është një institucion arsimor publik (institucion i arsimit të mesëm) për fëmijët me aftësi të kufizuara intelektuale dhe fizike. Ka një kapacitet për 100 studentë.