Зелени алатки

Проектот Зелени алатки им помага на младите со попреченост, едукаторите, обучувачите охрабрувајќи ги да користат нови технологии за да усвојат различни добри практики со цел да стекнат нови и да го прошират постојното знаење во темите зелен раст и култура. За поддршка на овие цели, беа имплементирани бесплатна онлајн платформа и мобилна апликација која обединува различни алатки за учење, материјали за подобрување на знаењето, како и за запознавање на целните групи со темите зелен раст и култура.